DOGGO İNTERNET HİZMETLERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜYE KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

 

 

Doggo İnternet Hizmetleri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi (“DogGO”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinize önem veriyor ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) başta olmak üzere mevzuatta öngörülen tüm teknik ve idari tedbirleri alarak işleyeceğimiz kişisel verileriniz hakkında işbu metin ile sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 

 

 • TANIMLAR

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaç, yöntem ve esaslarını belirleyen kişidir. 

 

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerdir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

 

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

 

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Walker Web Sitesi veya DogGO üzerinden profil oluşturarak Gezdirme Hizmeti veren gerçek kişileri ifade eder.

SitterWeb Sitesi veya DogGO üzerinden profil oluşturarak Evde Bakım Hizmeti veren gerçek kişileri ifade eder.

DogGO Partner” Walker ve Sitter’ı birlikte ifade eder.

“Üye Web Sitesi veya DogGO üzerinden Gezdirme Hizmeti veya Evde Bakım Hizmeti talebinde bulunmak üzere istenilen gerekli bilgileri doldurarak üyelik oluşturan gerçek kişileri ifade eder.

Kullanıcı Web Sitesi veya DogGO üzerinden Gezdirme Hizmeti veya Evde Bakım Hizmeti talep eden Üye’ler ile Gezdirme Hizmeti ve Evde Bakım Hizmeti veren DogGO Partner’ları ifade eder.

“Gezdirme Hizmeti”, Walker’ların Web Sitesi veya DogGO üzerinden verdiği köpek gezdirme hizmetini ifade eder.

 “Evde Bakım Hizmeti” Sitter’ların Web Sitesi veya DogGO üzerinden verdiği evde köpek bakıcılığı hizmetini ifade eder.

 

 

 • HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

 

DogGO ile paylaşmanızı istediğimiz kişisel verilerinizi;

 • Hukuka ve dürüstlük kurllarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine uygun olarak aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.
Kişisel Veri Kategorileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kimlik (Ad, Soyad,), İletişim Bilgileri (Adres, Telefon Numarası, E Posta Adresi), 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hizmet Sağlama sürecinin yürütülmesi

Eğitim Bilgileri (Meslek, Mezun olunan okul), Kimlik (Cinsiyet, Yaş)

Yetenek, kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim verilecek konuların belirlenmesi

Fotoğraf

DogGO uygulamasında profil fotoğrafı olarak kullanılması

Hesap Bilgileri 

Walker’a/Sitter’a kazandığı ödemenin gönderilmesi 

Anlık Konum ve Yürüyüş Mesafe Bilgisi (Yalnızca Gezdirme Hizmeti boyunca, uygulama arka planda vaziyetteyken de konum bilgisi aktıf olarak alınır) 

Hizmetin verilebilmesi için zorunlu olması, Köpek gezdiren Walker’ın takibinin sağlanabilmesi 

Covid Testi Sonucu, Ateş Ölçüm Sonucu, HES Kodu

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati, Kamu sağlığının korunması, Hizmet verilen Kullanıcıların sağlığının korunması  

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ NELERDİR?

 

Kişisel verilerinizi https://www.doggoapp.com/walker-basvuru adresinde yer alan formu doldurmanız, tarafımıza fiziken iletmiş olduğunuz bilgi ve belgeler aracılığıyla otomatik, yarı otomatik ve herhangi bir veri sisteminin parçası olmak üzere otomatik olmayan yollar ile, aşağıdaki hukuki sebepler ile toplamaktayız.

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

 

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?

 

Köpek gezdirme/Evde bakım faaliyetinde eşleşmediğiniz sürece hiçbir kişisel veriniz Kullanıcı ile paylaşılmaz. Eşleşme sağlandığında ise yalnızca adınız ve anlık konum bilginiz eşleştiğiniz Kullanıcı ile köpek gezdirme faaliyetiniz boyunca paylaşılır. Bunlar dışında Kullanıcı ile DogGO’ya sağladığınız başka kişisel verileriniz, tarafınızın talebi ya da onayı olmadığı sürece paylaşılmaz.

 

Kişisel verileriniz, mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz iş ortaklarımız, avukatlar, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlar ile paylaşabilecektir. 

 

Kişisel verileriniz, yalnız işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere aydınlatma metnine uygun olarak ve gerektiğinde açık rızanızın bulunması halinde KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde öngörülen şartlar dahilinde aktarılacaktır. 

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI VE İMHA POLİTİKAMIZ 

 

Kişisel verileriniz, tarafımızca Kanun ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır. Saklamayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir:

 

 • Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,
 • Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin veri sorumlusunun herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,
 • Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
 • Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, tarafımızca re’sen, yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

 

 • Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası sebebiyle gerekli olması hali,
 • Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,
 • İlgili kişinin, Kanun’un 11. maddesindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,
 • Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

 

Saklama ve İmha Süreleri

Tarafımızca Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıda sırasıyla belirtilen hususlara göre hareket edilir:

 

 • Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir. Anılan sürenin sona ermesi akabinde ilgili veri imha edilir.

 

 • Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda sırasıyla;

 

 

 • Kişisel veriler, Kanun’un 6. maddesinde yer alan tanımlama baz alınarak, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler olarak sınıflandırmaya tabi tutulur. Özel nitelikte olduğu tespit edilen tüm kişisel veriler imha edilir. Söz konusu verilerin imhasında uygulanacak yöntem verinin niteliği ve saklanmasının Şirket nezdindeki önem derecesine göre belirlenir.

 

 • Verinin saklanmasının Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygunluğu örneğin; verinin saklanmasında Şirket’in meşru bir amacının olup olmadığı sorgulanır. Saklanmasının Kanun’un 4. maddesinde yer alan ilkelere aykırılık teşkil edebileceği tespit edilen veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

 

 • Verinin saklanmasının Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülmüş olan istisnalardan hangisi/hangileri kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen istisnalar çerçevesinde verilerin saklanması gereken makul süreler tespit edilir. Söz konusu sürelerin sona ermesi halinde veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. 

 

Saklama süresi dolan kişisel veriler,  6 (altı) aylık periyodlarla işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilen usullere uygun olarak anonim hale getirilir veya imha edilir. 

 

 

 

 • İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

 

Kişisel verilerinize ilişkin olarak bize başvurarak;

 

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. 

 

İlgili kişi olarak yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, info@doggoapp.com yolu ile tarafımıza iletebilirsiniz. Tarafımıza gelen talepler 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerinize ilişkin herhangi bir ücret talep etmemekle birlikte tarafımızın, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.