DOGGO İNTERNET HİZMETLERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI (“GİZLİLİK POLİTİKASI”)

 

 

Doggo İnternet Hizmetleri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi (Tarafımız” veya “Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinize ilişkin olarak başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK” veya Kanun”) olmak üzere mevzuatta öngölen tüm hukuki, teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (Gizlilik Politikası”) ile kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin politikamızı tarafınız dikkatinize sunarız.

 

 

 1. TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaç, yöntem ve esaslarını belirleyen kişidir.

 

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerdir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

 

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

 

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Walker Web Sitesi veya DogGO üzerinden profil oluşturarak Gezdirme Hizmeti veren gerçek kişileri ifade eder.

SitterWeb Sitesi veya DogGO üzerinden profil oluşturarak Evde Bakım Hizmeti veren gerçek kişileri ifade eder.

DogGO Partner Walker ve Sitter’ı birlikte ifade eder.

Üye Web Sitesi veya DogGO &uu

DOGGO İNTERNET HİZMETLERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI (GİZLİLİK POLİTİKASI)

ml;zerinden Gezdirme Hizmeti veya Evde Bakım Hizmeti talebinde bulunmak üzere istenilen gerekli bilgileri doldurarak üyelik oluşturan gerçek kişileri ifade eder.

Kullanıcı Web Sitesi veya DogGO üzerinden Gezdirme Hizmeti veya Evde Bakım Hizmeti talep eden Üye’ler ile Gezdirme Hizmeti ve Evde Bakım Hizmeti veren DogGO Partner’ları ifade eder.

Gezdirme Hizmeti”, Walker’ların Web Sitesi veya DogGO üzerinden verdiği köpek gezdirme hizmetini ifade eder.

Evde Bakım Hizmeti” Sitter’ların Web Sitesi veya DogGO üzerinden verdiği evde köpek bakıcılığı hizmetini ifade eder.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, doggoapp.com (Web Sitesi”) ve/veya DogGo Mobil Uygulaması (DogGO”) üzerinden, sunulan hizmetleri kullanmak amacı ile üye olunması ya da Walker veya Sitter olmak üzere doldurulan başvuru formu ile, kullanıcıların Web Sitesi ve/veya DogGO’yu kullanması ile, info@doggoapp.com’a gönderilen e-postalar ve CV’ler ile, otomatik, yarı otomatik ve herhangi bir veri sisteminin parçası olmak üzere otomatik olmayan yollar ile, aşağıdaki hukuki sebepler ile toplamaktayız:

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • İş sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunu olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARI

Aşağıdaki tabloda yer alan kişisel verileriniz, Kanun kapsamında,

 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

İlkelerine uygun olarak ve aşağıdaki tabloda yer alan amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

 

Veri Kategorisi

Kişisel Veri İşleme Amacı

Kimlik

Ad soyad, Doğum tarihi, TC kimlik no,cinsiyet v.b.

 

 • Şirketin Web Sitesi Doggo App Üzerinden Sunmuş Olduğu Hizmetin Verilebilmesi

 • Walker ve Sitter Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülebilmesi

 • Üyelik kabulü

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Talep / Şikayetlerin Takibi

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim

 

Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no v.b.

 

 • Şirketin Web Sitesi Doggo App Üzerinden Sunmuş Olduğu Hizmetin Verilebilmesi

 • Walker ve Sitter Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Kullanıcı Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Talep / Şikayetlerin Takibi

 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Özlük

 

Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları, Adli Sicil Kaydı v.b.

 

 • Walker ve/veya Sitter Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Walker ve/veya Sitter Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Walker ve/veya Sitterlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki İşlem

 

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b.

 

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Müşteri İşlem

 

Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Hizmet bilgisi, Talep bilgisi v.b.

 

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Talep / Şikayetlerin Takibi

 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Mesleki Deneyim

 

Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.

 

 • Walker ve Sitter Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Walker ve Sitter Adayları için Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Sunulan Hizmetin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Pazarlama

 

Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.

 

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Sağlık Verisi

 

Covid-19 Testi Sonucu, Covid-19 Kapsamındaki Ateş Ölçümleri, HES Kodu

 

 • Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati,

 • Kamu sağlığının korunması,

 • Hizmet verilen Kullanıcıların sağlığının korunması

Anlık Konum Bilgisi (Yalnızca köpek gezdirme hizmeti boyunca)

 • Hizmetin verilebilmesi için zorunlu olması, Köpek gezdiren Walker’ın anlık konum bilgisi ve toplam yürüyüş mesafesi ile takibinin sağlanabilmesi

 • Köpek gezdiren Walker'ın hizmet boyunca uygulaması açık iken, arka planda çalışır iken ve kapalı iken anlık konum bilgisi ve toplam yürüdüğü mesafe bilgisinin hesaplanması

 • Hizmet sonrasında müşteri uygulamasında, yürüyüş raporunda rota bilgisi için kullanılması

 

 

 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, tarafımızca Kanun ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır. Saklamayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir:

 

 • Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,

 • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,

 • Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,

 • Kişisel verilerin veri sorumlusunun herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,

 • Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,

  • Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

 

Tarafımızda saklanan kişisel verilerinizin güvenliği için Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki önlemler alınmaktadır.

 

Veri Güvenliği Tedbirleri

Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.

Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.

Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

ncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

Şifreleme yapılmaktadır.

Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.

Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.

Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz,

 • İş akdinden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

 • Tarafınızla iş akdinin kurulması ve devamı için gerekli olduğu ölçüde paylaşılması,

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi

amaçları ile aşağıdaki alıcı grubu ile paylaşılabilmektedir.

 

 

Alıcı Grubu

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

Hissedarlar

İş Ortakları

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

 

 

Kişisel verileriniz, yalnız işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere aydınlatma metnine uygun olarak ve gerektiğinde açık rızanızın bulunması halinde KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde öngölen şartlar dahilinde aktarılacaktır.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA POLİTİKAMIZ

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, tarafımızca resen, yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

 

• Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası sebebiyle gerekli olması hali,

• Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

• Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması,

• Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,

• İlgili kişinin, Kanun’un 11. maddesindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,

• Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngölen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

• Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

 

Saklama ve İmha Süreleri

Tarafımızca Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha süreleri aşağıdaki gibi belirlenmiş olup, Kanun ve ilgili mevzuatında değişiklik olması halinde saklama ve imha süreleri ilgili değişikliğe uygun olacak şekilde değiştirilecektir.

 

Diğer hallerde saklama süreleri aşağıdaki gibidir:

 

Veri Kategorisi

Veri Saklama Süresi

Kimlik

Walker/Sitter Adayının Walker/Sitter olamaması/olmaması durumunda 6 Ay; olması durumunda hizmetinin sona ermesini müteakip 3 yıl; Üye için hizmet ilişkisinin sona ermesini müteakip 3 yıl

İletişim

Walker/Sitter Adayının Walker/Sitter olamaması/olmaması durumunda 6 Ay; olması durumunda hizmetinin sona ermesini müteakip 3 yıl; Üye için hizmet ilişkisinin sona ermesini müteakip 3 yıl

Özlük

Walker/Sitter Adayının Walker/Sitter olamaması/olmaması durumunda 6 Ay; olması durumunda hizmetinin sona ermesini müteakip 3 yıl; Üye için hizmet ilişkisinin sona ermesini müteakip 3 yıl

Hukuki İşlem

Walker/Sitter Adayının Walker/Sitter olamaması/olmaması durumunda 6 Ay; olması durumunda hizmetinin sona ermesini müteakip 3 yıl; Üye için hizmet ilişkisinin sona ermesini müteakip 3 yıl

Mesleki Deneyim

Walker/Sitter Adayının Walker/Sitter olamaması/olmaması durumunda 6 Ay; olması durumunda hizmetinin sona ermesini müteakip 3 yıl; Üye için hizmet ilişkisinin sona ermesini müteakip 3 yıl

Ödeme Yöntemi

Walker/Sitter’ın hizmetinin sona ermesini müteakip 3 yıl; Üye için hizmet ilişkisinin sona ermesini müteakip 3 yıl

Pazarlama

6 ay

Sağlık Verisi

Derhal

Lokasyon Verisi

Hizmetin sona ermesine mütakip 3 yıl

 

 

 

Saklama süresi dolan kişisel veriler, düzenli periyodlarla işbu Gizlilik Politikasında yer verilen usullere ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından bildirilen görüşlere uygun olarak anonim hale getirilir, silinir veya imha edilir.

 

 

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI NELERDİR

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Tarafımıza başvurarak;

 

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngölen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

İlgili kişi olarak yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, info@doggoapp.com adresine göndereceğiniz imzalı dilekçe ile tarafımıza iletebilirsiniz. Tarafımıza gelen talepler 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerinize ilişkin herhangi bir ücret talep etmemekle birlikte tarafımızın, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenenA tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

 

 

İş bu Gizlilik Politikası yılda bir gözden geçirilerek güncellenecek olup, son güncelleme tarihi 05/04/2021’dir.